ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ

КОНТАКТ ЛИЦЕ

Ревизорски извештај АД Фустеларко Борец 2023
Материјално Собрание 11.05.24
ЈАВЕН ПОВИК 2024 – Годишно собрание АД ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ Битола

Ревизорски извештај 2022
ЈАВЕН ПОВИК 2023 – Годишно собрание
АД ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ Битола 6.05.23

Собрание 06.05.23
Собрание 14.05,2022
Материјали за собрание 14.05.22
Јавен Повик 14.05.22

Предлог одлука 05.07.21
Јавен повик 05.07.21

ЈАВЕН ПОВИК 08.05.21

Годишно собрание 08.05.21

Ревизорски извештај 2020
Полномошно собрaние
Кодекс за корпоративно управување
Дневен ред и вклучување нови точки на дневниот ред
Јавен Повик 30.05.2020
Материјално собрание 30.5.2020

Ревизорски Извештај 2019
Предлог Одлука 21.11.2019
Јавен повик 21.11.2019

Ревидиран финансиски извештај
Материјали за собрание
Јавен повик за собрание
Полномошно
Нови точки на дневниот ред
Јавен повик
Ревидирани Финансиски извештаи за 2013
Материјали за Собрание
Полномошно
Нови точки на дневниот ред

Јавен повик 21.05.2016
Материјали собрание  21.05.2016
Ревизорски извештај 15

Јавен повик за собрание 2017
Материјали собрание  06.05.2017
Ревизорски извештај – Фустеларко 2016
 

Јавен повик за собрание 2018
Материјали собрание  29.05.2018
Ревизорски извештај – Фустеларко 2017
Полномошно

Јавен повик за собрание 2019
Материјали собрание  11.05.2019
Ревизорски извештај – Фустеларко 2018
Полномошно

Email: sale@fustelarko.com.mk

Tel: +389 (47) 239 200
Mob: +389 (70) 207 138
Адреса: Индустриска бб, Битола